Lagar och regler för enskilda avlopp

Miljöbalken (1998:808) är den viktigaste lagtexten för enskilda avlopp. Utöver miljöbalken finns flera viktiga förordningar, råd och riktlinjer, ända ner på kommunal nivå. Här finns kortfattad information om några av delarna i miljöbalken som är viktiga för dig som är fastighetsägare. Förvaltningslagen (2017:900) styr hur kommunen ska arbeta och handlägga ärenden, till exempel överklaganden. Längst ner på sidan hittar du länkar till lagar, regler och riktlinjer.

Miljöbalken

Miljöbalken finns för att vi behöver ha en hållbar utvecklig så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö (miljöbalken 1 kap.).

Utsläpp av avloppsvatten definieras enligt miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet och fastighetsägaren (alternativt husägaren) är den som ansvarar för verksamheten (miljöbalken 9 kap.).

Du som är ansvarig ska känna till de miljö- och hälsomässiga risker som avloppsanordningen kan orsaka. Det finns krav på att man vidtar skyddsåtgärder och är försiktig så att man undviker problem som kan påverka människors hälsa och miljön. Verksamheten ska placeras på den mest lämpliga platsen. Man ska hushålla med resurser och sträva efter slutna kretslopp. Den som bedriver verksamheten ska kunna visa att lagen följs (miljöbalken 2 kap.).

Om du inrättar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan kan vi döma ut en miljösanktionsavgift. Det gäller också om du ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning där ingen vattentoalett var ansluten sedan tidigare.

I miljöbalken framgår det att den som överträder tillstånds- eller anmälningsplikt ska betala miljösanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (miljöbalken 30 kap.).

Den som bryter mot villkor i ett tillstånd eller föreläggande kan dömas för miljöbrott (miljöbalken 29 kap.).

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

Havs- och vattenmyndigheten antog den 16 maj 2016 nya allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). Dessa råd är en tolkning av miljöbalken och är vägledande för fastighetsägare och myndigheter.

I de allmänna råden finns vissa grundkrav på enskilda avloppsanordningar samt ytterligare miljö- och hälsoskyddskrav vid normal skyddsnivå och vid hög skyddsnivå.

Lokala föreskrifter

Utöver de nationella lagarna finns det lokala föreskrifter som gäller för enskilt avlopp i Arboga kommun. En gemensam föreskrift finns för Arboga och Kungsörs kommun som anger att anmälan eller ansökan för enskilda avlopp ska lämnas in till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Därutöver finns det en lokal avfallsföreskrift som gäller för majoriteten av kommunerna i Västmanland.


Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 2, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 2 i Arboga.