Kommunens krisberedskap

När något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Alla kommuner ska enligt lag ha en beredskap för att hantera händelser längs hela hotskalan – störningar i verksamheter, mindre och större olyckor, extraordinära händelser både i fredstid och vid så kallad höjd beredskap (vid krigsfara).

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet med krisberedskap och krishantering avses händelser som drabbar stora delar av samhället.

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner och länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer och näringsliv agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om samhället inte fungerar som vanligt på grund av störningar. Krishanteringen hanteras för kommunen som organisation, men också för kommunens geografiska område.

Kommuens övergripande krisledningsplaner

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

Här kan du läsa:

Kommunens krishanteringsplan (pdf) Pdf, 381 kB.
Kommunens kriskommunikationsplan (pdf) Pdf, 203 kB.

Andra myndigheters ansvar

Länsstyrelsen

Både i fred, kris- och krigstid har Länsstyrelsen ett övergripande ansvar för länsinvånarnas säkerhet och trygghet. Arboga kommun lyder under Länstyrelsen Västmanlands ansvarsområde.

Mer om Länsstyrelsens krisberedskap kan du läsa på länsstyrelsens i Västmanlands webbplats. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

På webbplatsen msb.se kan du läsa om mer om MSB:s arbete.


Kommunens krisledningsorganisation

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott är ledamöter och övriga ledamöter i kommunstyrelsen är ersättare i krisledningsnämnden.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens ordförande eller vice ordförande kan i brådskande fall fatta beslut å krisledningsnämndens vägnar.

Krisledningsnämnden har det politiska ansvaret för att samordna kommunens resurser, för att upprätthålla livsviktig försörjning och de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse.

Ledamöter som ingår i kommunstyrelsen

Kommunens krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen är en tjänstemannagrupp som leder det operativa arbetet med att hantera den extraordinära händelsen. Kommundirektören eller dennes ställföreträdare är krisledningsgruppens chef.

Krisstöd

Krisstödsgruppen är en organisation som är en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppen består av representanter från kommunens verksamheter, räddningstjänsten, kyrkan och polisen.

Krisstödsgruppen har till sitt förfogande ett antal stödpersoner. Det är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris och kan arbeta under stress.

Krisstödsgruppen kan aktiveras vid en större olycka, katastrof eller annan händelse där samhällets resurser inte räcker till.

Krisstödsgruppen nås via kommunens växel, telefon 0589-870 00

Senast uppdaterad:

Kontakt

Beredskapssamordnare