Tilläggsbelopp

Text

Verksamheten i förskola och skola ska anpassas till alla barn. Barn och elever som behöver särskilt stöd ska ha stöd som utformas med hänsyn till deras egna behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt. För många barn är en generell god kvalitet i förskolan och skolan den viktigaste.

Tilläggsbelopp

Rektor har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn och elever som behöver särskilt stöd får det stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. För att se till att insatserna är tillräckliga och fungerar behöver de dokumenteras och kontinuerligt följas upp och utvärderas.

Utifrån skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till kommunala och fristående verksamheter.

Grundbelopp

Den absoluta merparten av särskilt stöd ska täckas av grundbeloppet. Extra anpassningar och särskilda stödåtgärder ska ha genomförts på organisation-, grupp- och individnivå. Om det sedan kvarstår ett omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära stödåtgärder kan man ansöka om tilläggsbelopp. En utvärdering av åtgärderna ska ligga som grund för ansökan om tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet för särskilt stöd är ersättning för extraordinära stödinsatser där kostnaderna för stödet ska vara direkt kopplat till det enskilda barnet eller eleven och ha samband med individens särskilda behov. Insatserna ska vara frekventa och varaktiga.

Tilläggsbelopp för barn och elever med behov av extraordinära stödinsatser ska bedömas utifrån särskilda kriterier. Det är till för barn och elever

 1. som har fysiska svårigheter på grund av sjukdomar eller skador som gör det omöjligt eller kraftigt försvårar för dem att fungera i vardagen
 2. med medicinska svårigheter på grund av sjukdomar som medför risk för barnet eller elevens liv om inte övervakning och medicinering sker
 3. med psykiska och/eller betydande sociala svårigheter
 4. som har en intellektuell funktionsnedsättning (gäller inte elever på anpassad grundskola.)
 5. som har funktionsnedsättningar som kraftigt försvårar i vardagen
 6. som har ett behov som är omfattande eller mycket omfattande: Barnet eller eleven behöver ett mycket omfattande personligt stöd. Minst en person och/eller mycket omfattande behov av hjälpmedel krävs för att barnet eller eleven ska kunna delta i den ordinarie undervisningen och/eller att ständig uppmärksamhet krävs.
Vem kan söka tilläggsbelopp?
 • Fristående huvudmän som har godkänts av Skolinspektionen (skolor) alternativt lägeskommun (fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg) oavsett vilken kommun de är belägna i under förutsättning att de har barn eller elever i sin verksamhet som är folkbokförda i Arboga kommun.
 • Kommunala enheter i Arboga kommun för barn eller elever som är folkbokförda i Arboga kommun.
 • De kommunala enheter som har barn eller elever från andra kommuner hanterar kostnaderna i enlighet med reglerna om interkommunal ersättning.
Ansökningsförfarandet
 • Ansökan ska göras på bifogad blankett. Den ska undertecknas av rektor.
 • Ansökan ska avse en termin.
 • Ansökan ska normalt göras och vara inlämnad för höstterminen den 30 april och för vårterminen den 30 oktober. Vid annat ansökningsdatum gäller datum när ansökan inkom.
 • Ansökan kan i övrigt göras löpande för nytillkomna barn och elever.
 • Ansökan kan enbart göras för individer som är folkbokförda i Arboga kommun.
 • Vid ändrad folkbokföringskommun måste en ny ansökan göras hos den nya folkbokföringskommunen.
Beslut och överklagan
 • Det är kommunen som är ansvarig för bedömningen av om tilläggsbelopp ska utgå eller inte.
 • Beslut meddelas när ansökan har behandlats.
 • Av beslutet framgår när återredovisning av genomförda åtgärder senast ska lämnas.
 • Inga retroaktiva beslut om tilläggsbelopp får ske.
 • Om individ som har beslut om tilläggsbelopp byter huvudman, enhet eller folkbokföringskommun upphör beslutet och ny ansökan måste göras.
 • Fristående enheter kan överklaga kommunens beslut. Information om hur överklagande görs lämnas tillsammans med beslutet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Anu Enehöjd

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF GRUNDSKOLA, ANPASSAD GRUNDSKOLA OCH FRTITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Per Gamalielsson

REKTOR

Skolvägen 4
732 32 Arboga