Köldmedier

För den som äger eller använder kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning i sin verksamhet gäller särskilda regler. För många av dessa utrustningar med köldmedier ska man lämna in en årsrapport till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 31 mars varje år.

Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar innehåller olika typer av köldmedier. Det är ofta fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen som kan bidra till den globala uppvärmningen eller skada atmosfärens ozonskikt om de släpps ut i luften.

För att vi ska minska risken för utsläpp av köldmedier finns det regler för vilka köldmedier som får användas och för hur installationen och kontrollen av utrustningen som innehåller köldmedier ska gå till.

Ämnena och vår tillsyn regleras framför allt av förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och (EU) nr 517/2014

Kontrollintervaller

Tidigare har kontrollintervallerna för utrustning med köldmedier baserats på antal kilo oavsett köldmediets påverkan på växthuseffekten. Från och med 2015 baseras kontrollintervallet istället på antalet koldioxidekvivalenter, det vill säga hur mycket köldmediet påverkar jordens uppvärmning jämfört med koldioxid.

Läckagekontroll av befintlig utrustning

Befintlig kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk ska genomgå regelbunden läckagekontroll. Läckagekontrollen ska utföras av certifierad personal och ska ske med följande intervall:

  • utrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras var 12:e månad
  • utrustning som innehåller 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras var 6:e månad
  • utrustning som innehåller 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras var 3:e månad.
  • Om det finns ett läckagevarningssystem kan intervallet fördubblas (om utrustningen innehåller 5-49 ton koldioxidekvivalenter kan den alltså ändå kontrolleras med 24 månaders intervall).
  • De flesta utrustningar med 500 ton koldioxekvivalenter eller mer ska ha ett fast monterat läckagevarningssystem.
  • Hermetiskt slutna utrustningar med mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter är undantagna från kraven på kontroll om de är märkta som hermetiskt slutna.

Kontrollen ska beställas av den som äger eller använder utrustningen. Det kan vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort.

Nyinstallation och byte av utrustning

Installation av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning får bara utföras av certifierad personal. (Installation innebär här att sätta ihop två eller flera delar av ett köldmediebärande system, inte att exempelvis sätta in ett kylskåp med redan monsterad köldmediekrets.)

Innan man installerar utrustning för yrkesmässigt bruk som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer så ska den som är ansvarig för utrustningen i god tid informera miljö- och hälsoskyddsenheten om det.

Årsrapport

Om det i en och samma verksamhet, under någon del av ett kalenderår, finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter som omfattas av läckagekontroll så ska du lämna en årlig rapport till miljö- och hälsoskyddsenheten senast den 31 mars efterföljande år.

Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som har gjorts och eventuella förändringar under kalenderåret. Rapporten bör även inkludera orsakerna till eventuella läckage och uppgifter om hur de har åtgärdats. Ju tydligare rapporten är desto mindre är risken för att du ska behöva komplettera den i efterhand.

Om information, kontroller och rapportering inte sker enligt gällande regler så kan du få betala en miljösanktionsavgift på 1 000-10 000 kronor.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.