Skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Vad är skolplikt och vilka elever gäller den?

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat.

Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning. Det finns barn som inte omfattas av skolplikten, men som ändå har rätt till utbildning. Det gäller till exempel barn som är asylsökande, har ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är papperslösa. En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har i vissa fall rätt till utbildning även efter att skolplikten har upphört.

Uppskjuten skolplikt

Om barns vårdnashavare begär det, och det finns särskilda skäl, kan skolplikten skjutas upp ett år. Skolplikten börjar då höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Särskilda skäl kan exempelvis vara att barnet har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Ett annat exempel kan vara att barnet är fött mycket sent på året och under förskoletiden orienterat sig mot och identifierat sig med barn födda året efter. Det kan också vara så att barnet har tillbringat kort tid i Sverige.

Blankett Ansökan om uppskjuten skolplikt Word, 270 kB.

Skolpliktsbevakning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att att bevaka att alla elever i kommunen som har rätt till utbildning har en skolplacering och deltar i utbildningen. Rektor ansvarar för att inleda en utredning om en elev har upprepad eller längre frånvaro samt att anmäla det till skolans huvudman.
Blankett Oroande frånvaroanmälan Pdf, 111 kB.

Om en elev har betydande frånvaro och skolan (utifrån huvudmannens bedömning) har uttömt alla insatser så att det enda som i princip återstår för att eleven ska fullgöra skolplikten är att barn- och utbildningsnämden beslutar att vårdnadshavarna föreläggs med vite för att fullgöra sina skyldigheter. Av detta skäl krävs en skolpliktsanmälan till barn- och utbildningsförvaltningen.

Blankett för Skolpliktsanmälan Pdf, 111 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anu Enehöjd

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF GRUNDSKOLA, ANPASSAD GRUNDSKOLA OCH FRTITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6

732 21 Arboga