Serveringstillstånd

Du som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha serveringstillstånd. Tillståndet behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang. Serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller i slutna sällskap.

För servering av starköl, vin och sprit krävs tillstånd.

Om du är osäker på om din verk­samhet eller ditt arrange­mang kräver serverings­tillstånd kan du kontakta alkoholhandläggaren.

Från första kontakt till beslut

Du som vill ansöka om serveringstillstånd ska ta kontakt med kommunens alkoholhandläggare som förklarar ansökningsprocessen och informerar om vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan.

 • Du ansöker om serveringstillstånd på en särskild blankett.
 • Blanketten och alla handlingar ska skickas till socialförvaltningen i Arboga kommun.
 • När ansökan kommit in skickar vi en faktura för ansökningsavgiften.
 • Kommunens alkoholhandläggare behandlar ditt ärende när ansökan är komplett och avgiften är betald.
 • Kommunen skickar remisser (frågor) till andra myndigheter, främst polis, skatteverk och kronofogde. Andra aktuella myndigheter kan vara kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet och räddningstjänsten.
 • För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska den som söker visa att den besitter kunskap om svensk alkohollagstiftning. Det ordnar man oftast genom att den som söker får göra folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar tid med dig när det är dags.
 • Kommunen granskar de handlingar du har lämnat, remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.
 • Förvaltningen lämnar ett förslag till beslut till socialnämnden som fattar beslutet.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de serveringsställen som har serveringstillstånd för att kontrollera att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi, marknadsföring, ordning och nykterhet på serveringsstället.

Avgifter

Ansökningsavgifter

När du ansöker om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.

Avgiften faktureras.

Tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. I Arboga är det restauranger där tillsynsbehovet är som störst som också får betala de högsta tillsynsavgifterna.

Tillsynsavgiften täcker olika arbetsuppgifter kring tillsynen:

 • Tillsynsbesök som görs på serveringsstället.
 • Den inre tillsyn som görs av bolaget, till exempel granskning av restaurangrapporter och årsredovisning.
 • Service till dig som krögare, till exempel Restaurangrådet Västra Mälardalen.
 • Vägledning.
 • Information om ansvarsfull alkoholservering.
 • Administration, till exempel arkivering och diarieföring.
 • Samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser.
 • Övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet

Avgiften för tillsyn grundas på uppgifter som lämnas i restaurangrapporten. Den ska vara inlämnad den 1 mars varje år. När samtliga rapporter är inlämnade och godkända beräknas tillsynsavgiften för respektive serveringsställe och faktureras från kommunen.

När behöver jag serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis: vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker som cider.

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

När behöver jag inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om alla dessa tre punkter är uppfyllda:

 1. Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 2. Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 3. Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Tillställningen ska vara av privat karaktär, där kommersiella intressen saknas, till exempel en privat bröllops- eller födelsedagsfest. Detta gäller dock endast om festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är registrerad som livsmedelslokal (personalmatsalar och liknande är undantaget).
Finns det olika typer av serveringstillstånd?

Ja, det gör det. Så här fungerar det:

 • Tillstånd för restaurang
  Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.
 • Tillstånd för catering eller festvåning
  Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger.
 • Tillfälligt serveringstillstånd
  Ett tillfälligt tillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

Om du är osäker på om ett arrangemang kräver serveringstillstånd kan du kontakta alkoholhandläggaren.

Varför måste man ha serveringstillstånd?

Alkohollagen säger att den som vill servera alkohol mot betalning i sin servering måste ha serveringstillstånd. Den bestämmelsen har tillkommit för att minska risken för skador och våld som annars kan ske om det finns mycket alkohol inblandad. Alkohollagen är en skyddslag och innebär att det ställs extra höga krav på dem som får tillstånd att servera alkohol, ett särskilt förtroende.

Länkar till mer information

Senast uppdaterad:

Kontakt

Radomir Gocic

ALKOHOLHANDLÄGGARE

Box 87
732 22 Arboga