Hälsoskyddstillsyn

Vid hälsoskyddstillsyn kontrolleras att verksamheter inte medför olägenheter för människors hälsa eller risker för miljön. Verksamheten ska ha rutiner för städ, hygien, kemikalier och annat som påverkar risken för olägenheter. Lokalerna som används för verksamheten ska vara lämpligt utformade och välskötta. Västra Mälardalens Myndighetsförbund är tillsynsmyndighet.

Tillsyn

I hälsoskyddstillsynen ingår bland annat:

 • Skolor och förskolor
 • Idrottsanläggningar och badplatser
 • Samlingslokaler, där många människor samlas
 • Lokaler för hygienisk behandling (från massage till tatuering)
 • Solarium
 • Lokaler för vård och omsorg
 • Hotell, vandrarhem och campingplatser

Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger även klagomål och andra ärenden gällande olägenhet för människors hälsa, till exempel i bostaden. Det kan handla om buller, fukt, mögel, rök från vedeldning, radon med mera. Du kan läsa mer om inomhusmiljö här.

Hälsoskyddstillsynen är till största delen reglerad av lagstiftning. Den viktigaste lagstiftningen är Miljöbalken med förordningar, Socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd, Smittskyddslagen, Strålskyddslagen och Tobakslagen.

Vad är en olägenhet?

Med olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens bestämmelser avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Anmälningsplikt

Inom hälsoskyddsområdet är följande verksamheter anmälningspliktiga:

 • Skolor, förskolor och fritidshem
 • Bassängbad som upplåts åt allmänheten eller används av många människor
 • Hygienisk behandling med risk för smitta (verksamhet där stickande och skärande redskap används)
 • Solarium

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Utebliven anmälan kan innebära en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Syftet med kravet på anmälan är att tillsynsmyndigheten på ett tidigt stadium ska ha möjlighet att påverka utformningen av lokalen och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk om den är olämplig för ändamålet. Även om du ska starta en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig är det bra att ringa och rådgöra med miljö- och hälsoskyddsenheten. Det kan vara bra att veta vilka krav som ställs vid tillsyn och vad tillsynen kostar.

Egenkontroll

Samlingen av rutiner för hur man sköter sin verksamhet så att man kan förebygga och undanröja olägenheter kallas egenkontroll, eller egenkontrollprogram. De verksamheter som omfattas av anmälningsplikt ska enligt lag ha skriftligt dokumenterade rutiner.

Läs mer i vår information om egenkontroll för hälsoskyddsverksamhet (PDF). Pdf, 115 kB.

Tillsynsavgifter

En anmälningspliktig verksamhet betalar en avgift vid anmälan. Alla verksamheter där miljö- och hälsoskyddsenheten utövar tillsyn ska dock betala tillsynsavgift oavsett anmälningsplikt. För de flesta gäller en fast årlig avgift men vissa verksamheter betalar istället timtaxa när tillsyn har utförts.

Blanketter

Anmälningsblanketter finns att hämta i kommunens självservice.

Länk till Självservice

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.