Kemiska bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Medlens egenskaper kan också vara skadliga för hälsa och miljö.

Användning av bekämpningsmedel ska därför undvikas så långt som möjligt. Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer.

Kemiska bekämpningsmedel är uppdela i två grupper

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

 

Biocidprodukter- är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Spridning av växtskyddsmedel

Användning av bekämpningsmedel kräver tillstånd eller anmälan inom vissa områden. Det gäller användning av bekämpningsmedel av klass 1(endast yrkesmässig användning), 2 och 3. Privatpersoners användning av klass 3-medel omfattas inte av dessa krav.

Det är förbjudet att sprida växtskyddsmedel i eller på:

 • Ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas för slåtter eller bete
 • Skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda som rekreationsområden för allmänheten
 • Koloniområden eller växthus som inte är yrkesmässiga
 • Tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • Växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Tillstånd krävs för spridning inom dessa områden:

 • Idrotts- eller fritidsanläggning
 • Gård till förskola, skola eller allmän lekplats
 • planerings- och anläggningsarbete
 • asfalt, betong eller andra hårdgjorda ytor

Anmälan krävs för yrkesmässig spridning inom dessa områden:

 • Vägområde, grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor på vägområde för att förhindra etablering eller pridning av invasiva främmande arter eller karantänskadegörare
 • Banvallar
 • områden större än 1000 kvadravmeter där allmänheten får färdas fritt och som inte omfattas av tillståndsplikt

Dispensansökan, tillstånd och anmälan hanteras av Västra Mälardalens Myndighetsförbund, när det gäller godkänt växtskyddsmedel. Den anmälningspliktiga spridning får påbörjas tidigast 4 veckor efter det at tanmälan gjorts.

Blanketter

Blankett för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel finns på kommunens självservice.

Länk till Självservice

Utbildning för att sälja eller distribuera växtskyddsmedel

Du som säljer eller distribuerar växtskyddsmedel ska ha genomgått en utbildning för att få distribuera växtskyddsmedel. Vid försäljning ska det finnas minst en utbildad person tillgänglig för att ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna.

Biocidprodukter – informera allmänheten

För användning av biocidprodukter gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter. Detta innebär att man har underrättelseskyldighet vid yrkesmässig spridning av vissa biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till.

Vid använding av biocidprodukter har man en skyldighet att:

 • Informera allmänheten senast i samband med att spridningen av biocidprodukter påbörjas.
 • Underrätta kommunen senast i samband med att spridningen sker eller omedelbart därefter.

En underrättelse ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter, samt till den för vars räkning spridningen sker
 • Syftet med bekämpningen
 • Biocidproduktens namn och registreringsnummer, samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • Tidpunkt eller beräknad tidsperiod, samt plats för spridningen
 • Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.