Modersmålsundervisning

Genom modersmålsundervisning utvecklar eleven sitt modersmål och lär sig mer om sin egen kultur. Det stöder elevens kunskapsutveckling och underlättar inlärningen på svenska.

Modersmålsundervisningen är frivillig och sker utanför den ordinarie lektionstiden i grundskolan och grundsärskolan. För elever som går på gymnasiet eller gymnasiesärskola anordnas undervisningen som individuellt val, utökat program eller så ersätter den undervisning i andra språk.

Rätt till modersmålsundervisning

Grundregeln är att modersmålsundervisningen omfattar ett språk per elev. För att eleven ska få modersmålsundervisning finns dessa krav:

  • Språket talas i hemmet.
  • Gruppen ska bestå av minst fem elever med samma modersmål.
  • Det ska finnas en lämplig lärare.
  • Undervisningen sker i max sju läsår.

Andra regler för elever som talar ett nationellt minoritetsspråk

För de elever som har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål gäller andra regler:

  • De har alltid rätt till undervisning oavsett antal elever i gruppen och undervsingen kan ges i mer än sju läsår.
  • Det krävs inga förkunskaper och språket behöver inte heller talas dagligen i hemmet.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Adoptivbarn behöver inte prata spåket i hemmet för att ha rätt till undervisning

Elever som är adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. I övrigt gäller resten av kraven.

Ansökan om modersmålsundervising

Du ansöker om modersmålsundervisning i kommunens e-tjänst Edlevo.

Länk till kommunens e-tjänster för vårdnadshavare

Senast uppdaterad:

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6

732 21 Arboga